Regulamin

Regulamin BART WYNAJEM SAMOCHODÓW w zakresie najmu samochodów

obowiązuje od 01.08.2012
Wstęp
1. Niniejszy Regulamin – (zwany dalej Regulaminem) został wydany przez BART WYNAJEM SAMOCHODÓW, ul. Orkana 13D, 40-522 Katowice.
2. Regulamin określa warunki najmu samochodów osobowych i dostawczych w umowach zawieranych przez BART WYNAJEM SAMOCHODÓW.
3. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.
4. Strony umowy najmu:
a) Najemca: Klient
b) Wynajmujący: BART WYNAJEM SAMOCHODÓW
c) Drugi kierowca
d) Poręczyciel – w zakresie określonym w przepisach obowiązującego prawa.

Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem
5. Najemcą samochodu i/lub osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać:
1) Osoba fizyczna, która:
a) przedstawi BART WYNAJEM SAMOCHODÓW. ważny dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowca – ważny paszport,
b) przedstawi BART WYNAJEM SAMOCHODÓW ważne co najmniej 1 rok i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,
c) przedstawi BART WYNAJEM SAMOCHODÓW dokument potwierdzający zatrudnienie,
d) przedstawi aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalnosci gospodarczej lub KRS, -dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek lub upoważnionych do występowania w imieniu firmy/spółki,
e) ukończyła 21 lat

2) Osoba prawna, która:
a) przedstawi aktualny KRS,
b) wskaże osobę uprawnioną do kierowania samochodem, która spełnia wymagania określone w pkt. 5 ppkt. 1 lit. b oraz e

6. W razie niespełnienia przez Najemcę i/lub osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji „drugi kierowca” wymogów wskazanych w pkt. 5 Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu i dochodzenia kar umownych określonych w pkt. 46.
7. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód do czasu odebrania go przez Wynajmującego ,na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego i ponosi wszelkie ryzyka, w tym przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia samochodu.
8. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt5 ppkt.1lit.c i d niniejszego regulaminu wymagane jest poręczenie osoby lub podmiotu trzeciego (Poręczyciela).
9. Poręczyciel i/lub Drugi kierowca odpowiada za samochód tak samo jak Najemca. Odpowiedzialność Najemcy, Poręczyciela i/lub Drugiego kierowcy jest solidarna.
10. Najemca może upoważnić pisemnie inną osobę do prowadzenia samochodu pod warunkiem przedstawienia Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych w pkt. 5 i pisemnej zgody Wynajmującego. W razie odwołania przez Najemcę takiego upoważnienia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za szkodę.
11. Najemca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez upoważnioną przez siebie osobę.
Obowiązki Najemcy
12
. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską oraz zwrócić go w stanie niepogorszonym.
13. Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, wymiany żarówek, naprawy ogumienia ponosi w całości Najemca.
14. Najemca otrzymuje samochód czysty. Przy zwrocie Najemca zobowiązany jest oddać samochód czysty w środku i na zewnątrz.
15. Najemca lub osoba kierująca samochodem zobowiązane są do:
a) zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza samochodem dokumentów, kluczyków oraz panelu od radia),
b) wykonywania na własny koszt obsługi codziennej samochodu, a w szczególności do sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzania stanu ogumienia, prawidłowego ciśnienia w oponach, działania świateł,
c) stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika – podaną w dowodzie rejestracyjnym, w protokole zdawczo – odbiorczym oraz na oznaczeniach przy wlewie paliwa.

16. W przypadku zgody Wynajmującego na wyjazd za granicę (z zastrzeżeniem pkt 18) Najemca zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie assistance w ruchu zagranicznym na własny koszt.
17. Koszt paliwa zużytego podczas najmu pokrywa Najemca. Samochód jest przekazywany z pełnym bakiem. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5 km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie Najemca powinien zatankować samochód do pełna przy przedstawicielu BART WYNAJEM SAMOCHODÓW., w przeciwnym razie Najemca zapłaci opłatę zgodnie z pkt 44.
18. Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granicę RP jest bezwzględnie zakazane do: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Estonii, Kosowa, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Turcji, Ukrainy, Wysp Brytyjskich. Treść pkt.75 oraz Pakiet Premium nie obowiązuje w tych krajach. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu przewiezionego do tych krajów ponosi Najemca w pełnej wysokości. Najemca poniesie również koszt transportu samochodu do miejscowości, w której został wynajęty w Polsce w wysokości określonej w pkt. 46.
19. W przypadku podejrzenia niewłaściwego używania samochodu, Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontroli sposobu wykorzystania i stanu samochodu oraz dokumentów Najemcy.
20. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz picia alkoholu.
21. W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia zwierząt.
22. Zabrania się przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz ładowności wynajętego samochodu.
Zwrot samochodu
23. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód do ustalonego miejsca w określonym czasie. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego ,ponosi Najemca zgodnie z pkt.41. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt holowania samochodu zgodny z pkt. 43. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
24. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 59 minut jest bezpłatne. Zwrot samochodu po tym czasie powoduje naliczenie kolejnej pełnej doby, z zastrzeżeniem pkt 25.
25. Zamiar przedłużenia najmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużać najmu bez wniesienia opłaty za przedłużenie. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu i nie dokona opłaty za przedłużenie, samochód zostanie zgłoszony na policję jako skradziony, a Najemca zapłaci za każdą rozpoczętą dodatkową dobę bezumownego korzystania z samochodu karę umowną wg pkt. 47ppkt. q.
26. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.
Serwis, awarie
27. Najemca udostępnieni Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego. W razie nieudostępnienia samochodu do wykonania przeglądu Najemca zostanie obciążony kosztami przeglądu oraz karą umowną zgodnie z pkt 47ppkt. s.
28. W razie awarii lub niesprawności samochodu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego dzwoniąc pod numer +48 796-132-954. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami.
29. Najemca nie ma prawa holować wynajętym samochodem innych samochodów.
Uszkodzenia, kradzież samochodu
30. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Najemcy jest natychmiastowe powiadomienie Wynajmującego dzwoniąc pod numer
+48 796-132-954 oraz policji. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest dostarczyć pisemny opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości do wyznaczonego przez Wynajmującego zakładu ubezpieczeń w terminie 3 dni od zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.
31. Z zastrzeżeniem pkt 18,45, 47, Najemca,w wypadku uszkodzenia lub kradzieży samochodu, ponosi karę umowną określoną w pkt.46.

32. W przypadku, gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy celem uniknięcia odpowiedzialności przewidzianej w pkt 46 Najemca ma obowiązek w terminie 7 dni od dnia zdarzenia dostarczyć Wynajmującemu pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy bądź notatkę urzędową policji z miejsca zdarzenia, w której zostanie wskazana osoba sprawcy.
33.
34.

Opłaty, kaucje
35. Ceny stawek dobowych oraz wysokość kaucji znajdują się w cenniku na stronie www.bartwynajem.pl. W przypadku zmian cen w trakcie obowiązywania umowy Najemcę wiążą stawki z dnia zawarcia umowy. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odstąpienia od pobrania kaucji oraz potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania samochodu przez Najemcę. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi.
36. Opłaty za wynajem pobierane są z góry wg stawki obowiązującej w dniu złożenia rezerwacji.
37. Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu.
38. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.
Opłaty dodatkowe

39. Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr – 0,37 zł

40. Wyjazd za granicę za zgodą Wynajmującego, za cały wynajem (z zastrzeżeniem pkt 18) – 100 zł

41. Podstawienie lub odbiór samochodu poza Katowicami za każdy km liczone w jedną stronę – 3 zł

42. Opłata za rezygnację przez Klienta na 48 godzin lub mniej przed datą najmu – 300 zł

43. Holowanie samochodu niesprawnego lub uszkodzonego za każdy km liczone w jedną stronę – 7 zł
44. Zwrot samochodu z niepełnym bakiem – koszt brakującego paliwa plus opłata za uzupełnienie – 20 zł
Odpowiedzialność Najemcy i Kary umowne
45. Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody w następujących przypadkach:
a) szkody będącej wynikiem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa,
b) uszkodzenia wnętrza samochodu, opony, felgi, lusterka, wycieraczki, anteny, pozostawienia trwałych plam,
c) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,
d) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu,
e) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,
f) wjazdu samochodem na terytorium państw wymienionych w pkt 32,
g) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy.

46. Z zastrzeżeniem pkt. 45, w przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu Najemca zapłaci karę umowną w wysokości: -1500zł

47. Pozostałe kary umowne:
a) uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka – 700 zł
b) uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka nie posiadającego sterownika centralnego zamka – 500 zł
c) uszkodzenie, zgubienie lub utrata pilota lub kluczyka do alarmu – 400 zł
d) uszkodzenie, zgubienie lub utrata panelu do radia – 400 zł
e) uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu (za wyjątkiem określ. w pkt.45d) – 500 zł
f) uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezp., tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde) – 300 zł
g) każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem rzeczy o których mowa w pkt 47 lit. e,f: -40zł

h) złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie – 300 zł
i) złamanie zakazu przewożenia zwierząt, – 300 zł
j) zwrot brudnego samochodu – 40 zł
k) zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku – 300 zł
l) zwrot samochodu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem – 500 zł
m) uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka nieoryginalnego – 30 zł
n) uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka oryginalnego – 100 zł
o) holowanie innych samochodów wynajętym samochodem – 300 zł
p) udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej (z zastrzeż. pkt 7,9, 10,11) – 250 zł
q) bezumowne korzystanie z samochodu – wartość stawki dobowej plus 100 zł za każda rozpoczętą dobę
r) uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu (pkt 19) – 500 zł
s) utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem – 2500 zł
t) zatankowanie do samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa, o którym mowa w pkt 15 lit.c -1500 zł
u) demontaż lub zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego – 2500 zł
v) inne, niewymienione wyżej braki w wyposażeniu samochodu – 2000 zł
w) wyjazd za granicę bez zgody wynajmującego (z zastrzeżeniem pkt 18) – 300 zł

48. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
49. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej.
Postanowienia końcowe
50. Biuro BART WYNAJEM SAMOCHODÓW czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00-20:00.
51. Wszystkie wymienione w regulaminie oraz na stronie www.bartwynajem.pl ceny zawierają obowiązujące podatki i są cenami brutto.
52. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
53. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją, wynajmem samochodu, likwidacją szkód komunikacyjnych oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t. jedn. Dz.U. 2002r., nr 101, poz 926 ze zm.)

Niniejszy dokument stanowi własność BART WYNAJEM SAMOCHODÓW, jego powielanie, kopiowanie w części lub w całości jest zabronione.